Israel Miff har flere faste møter i møtekalenderen. Her finner du informasjon om våre faste møtetider, samt informasjon om andre møter som arrangeres.

Årsmøtet

Årsmøtet avholdes den siste fredagen i september hvert år. Saker til årsmøtet må meldes til styret senest 30 dager før årsmøtet. Innkalling med endelig saksliste, samt liste over medlemmer som er på valg blir sendt ut 14 dager før årsmøtet avholdes.
Det er mulig å forhåndsstemme via godkjente kanaler.

Styret består av 6 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. 3 av de faste medlemmene er på valg hvert år. Varamedlemmene sitter for 2 år og derfor på valg annethvert år.
Valgkomiteen, 4 medlemmer, sitter i 3 år av gangen. De møtes to ganger før årsmøtet, en gang 2 måneder før årsmøtet og en gang 1 måned før årsmøte. De er ansvarlige for å finne kandidater til styreverv som er på valg.

Det valgte styret skal avholde sitt første møte hvor de konstituerer seg. Dette møtet skal avholdes innen 2 uker fra avholdt årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis 1/3 av medlemmene ber om dette i skriftlig form. En anmodning om å avholde et ekstraordinært årsmøte må leveres skriftlig til styret, som så vil sette opp en saksliste og gjøre det praktiske i denne forbindelse. Møtet skal avholdes innen 6 uker fra anmodningen er levert. Sakslisten og varsel om ekstraordinært årsmøte skal sendes ut 4 uker før møtet og møtet skal avholdes i forbindelse med en helg.
2/3 av styret kan be om at det skal avholdes et ekstraordinært årsmøte og følge samme prosedyre som når et krav kommer fra medlemmer.

Ordinære styremøter

Styret møtes den første mandagen i lik måned, med unntak av desember, juli og august. Møtet avholdes i organisasjonens lokaler og starter klokken 19.00. Saker som skal tas opp må meldes til styret seneste 1 uke før møtet avholdes.

Daglig leder deltar på styremøter ved behov og andre medlemmer kan delta etter behov eller etter ønske. Medlemmer som ønsker å delta må melde at sin interesse minimum 3 dager før møtet avholdes for å få saksliste og annen relevant informasjon.
Hvis styrets leder anser det som hensiktsmessig så kan styret velge å stenge møtet eller begrense hvem som kan delta grunnet saken/enes sensitive natur.

Revisor og regnskap

Styret er sansvarlig for å sikre god kommunikasjon med revisor og føring av nødvendig regnskap.
Giro for medlemskap skal sendes ut i begynnelsen av hvert år. Regnskap for foregående 12 måneder sendes ut sammen med innkalling til årsmøte. I tillegg skal det leveres et budsjett frem til årskiftet. Dette budsjettet skal inneholde informasjon om planlagte møter, foredrag og andre aktiviteter.

Daglig leder og kontormedarbeidere

Daglig leder og to eller flere kontormedarbeidere blir ansatt av styret på åremål. Personene i disse stillingene er avhengig av å sikre den daglige driften, inkludert kontakt med media, med medlemmer, planlegging av prosjekter og annet.

Daglig leder er ansvarlig for kommunikasjon med styret og sikre at styret er informert om relevante saker.
Styret ansetter daglig leder og kontormedarbeiderne. Daglig leder har ikke personalansvar, dette ligger hos styret.
Kontormedarbeiderne jobber hovedsakelig med kommunikasjon med medlemmer og organisering av praktisk informasjonsarbeid.
Det er mange som henvender seg til oss med spørsmål om Israels rolle i Midtøsten og kontormedarbeiderne er de som først behandler saken. Relevante saker blir overført til daglig leder.
Kontormedarbeiderne er de som ofte er ute på skoler og lignende for å informere om Midtøsten problematikken.
De jobber og med å holde oversikten over hvilke medlemmer som er tilgjengelig for å delta på arrangementer og vil representere organisasjonen i media.

For mer informasjon, ta kontakt med oss på epost på kontakt@istrael-miff.no